İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimlerin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında yürütecekleri hizmetler için belirlenen çalışma süreleri 18 Aralık 2014 Tarihli Resmi Gazete ile değiştirilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında;
a. Çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili rehberlik yapmak,
b. İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan risk değerlendirmesi ile ilgili çalışmalar sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda önerilerde bulunmak ve takibini yapmak,
c. Yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak sağlık gözetimi;
ç. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yapmak veya kontrol etmek ile ilgili bilgilendirme ve kayıt işlemi yapmak,
d. Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek için ilgili birimlerle işbirliği yapmak
gibi görevleri vardır.
İşyeri Hekiminin Çalışma Süreleri
Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanacak. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılabilir.

18 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile İşyeri hekiminin sorumlu olduğu personel sayısı ve ayda ayıracağı minimum sürelerde değişiklikler yapılmıştır.
Buna göre;
Tehlike sınıfına göre kişi başına ayda düşen süre;
-Az tehlikeli sınıfta 4 dk olan süre 5 dakikaya,
-Tehlikeli sınıfta 6 dk olan süre 10 dakikaya
-Çok tehlikeli sınıfta 8 dk olan süre 15 dakikaya
yükseltildi.
Çalışan sayısına dikkate alınarak görevlendirilecek işyeri hekimi için belirlenen kriterlerde az tehlikeli sınıfta yer alan her 2000 çalışan için en az bir işyeri hekimi aynı kalırken, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için değişikliğe gidildi.
Tehlikeli sınıfta yer alan her 1500 çalışana en az bir işyeri hekimi görevlendirilmesi, 1000 çalışan,
Çok tehlikeli sınıfta yer alan her 1000 çalışana en az bir işyeri hekimi görevlendirilmesi ise 750 çalışan,
Olarak değiştirilmiştir.
Diğer Sağlık Çalışanları
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler olan “Diğer Sağlık Personeli” nin çalışma sürelerinde az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına düşen dakika aynı kalırken, çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda düşen dakika kademeli hale gelmiştir. Buna göre;
– Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
– Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
– Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.
şeklinde değişmiştir.